Bærekraft (FN 17)

HVA BETYR BÆREKRAFT?

Ordet bærekraftig blir ofte brukt når man snakker om å ta vare på kloden. Bærekraft handler om å gi kloden videre til neste generasjon i like så god stand som vi overtok den. De valgene vi treffer i hverdagen, har betydning og konsekvenser for kloden. Konsekvenser man kanskje ikke kan se i dag, men som kan ha betydning langt inn i fremtiden.

Bærekraft handler derfor om alle de tingene vi gjør i vår hverdag. Om vi kjøper mange eller få ting. Sorterer søppelet eller ikke. Om vi sykler eller kjører bil. Om alle de små tingene vi gjør som setter et fotavtrykk på kloden.

EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING KREVER AT VERDEN ARBEIDER SAMMEN
De nye verdensmålene er verdens felles plan for hvordan vi skaper en bærekraftig utvikling i verden. Offisielt heter de FNs bærekraftsmål. De utfordringene som verdensmålene skal løse, er komplekse og må angripes fra flere vinkler. Verdensmålene bygger derfor på en bred forståelse av bærekraft. De handler både om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Verdensmålene setter fokus på ansvarlig forbruk og produksjon.
Verdensmålene gjelder for alle. Vi kan bare gjøre verden til et bedre sted hvis vi arbeider sammen.
Verdensmålene er vår felles plan for hvordan vi får gjort verden mer bærekraftig.

OVERSIKT OVER FNS 17 BÆREKRAFTSMÅL:

TINTOK OG BÆREKRAFT

Vi vil være 100 % gjennomsiktige overfor deg. Vi har brukt lang tid på å finne de riktige leverandørene og produsentene og vil dele historiene om hvordan produktet vårt ble til, slik at du vet nøyaktig hva du kjøper når du kjøper et Tintok-produkt.
Alle produktene våre har en sertifisering som heter GOTS (Global Organic Textile Standard), og som er med på å sikre at utviklingsmålene (de 17 bærekraftsmålene fra FN) blir nådd gjennom de kravene som stilles til produksjonen:

1: Avskaff fattigdom: Alle arbeidere får en minstelønn og litt til, noe som sikrer at de har råd til å brødfø familien og betale for barnas utdanning.
2: Utrydde sult: Bønder som dyrker fibre til GOTS-tekstiler, forplikter seg til vekstskifte, slik at det alltid dyrkes mat på en del av landarealet.
3: God helse og livskvalitet: Det er svært strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes i garnfremstillingen og på jordene. Det brukes ingen skadelige eller potensielt skadelige stoffer i produksjonen. Heller ingen pesticider på jordene. I tillegg må arbeiderne sikres ordentlige og hygieniske vilkår på arbeidsplassen.
4: God utdanning: Barnearbeid er forbudt i GOTS-sertifisert produksjon. Til gjengjeld får foreldrene litt høyere betalt slik at de har råd til å sende barna på skole.
5: Likestilling mellom kjønnene: All diskriminering som følge av kjønn, rase, seksuell orientering eller status i samfunnet er forbudt i GOTS-sertifisert produksjon.
6: Rent vann og gode sanitærforhold: Alle arbeidere i hele produksjonskjeden skal ha adgang til rent drikkevann og hygieniske toalettfasiliteter.
7: Ren energi til alle: GOTS-sertifiseringen krever at energikildene i produksjonen kan dokumenteres og at medarbeiderne blir opplært til å spare på energiforbruket.
8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Frivillig ansettelse, ordentlige arbeidsforhold, ingen tvungen overtid og kvalitetsprodukter til forbrukeren, er med på å sikre anstendige arbeidsplasser som samtidig skaper økonomisk vekst gjennom økt etterspørsel.
9: Industri, innovasjon og infrastruktur: GOTS forbyr skadelige og giftige produksjonsmetoder, og er dermed med på å utvikle nye, bedre og sunnere industrier.
10: Mindre ulikhet: GOTS-sertifiseringen forutsetter at det ikke diskrimineres ved ansettelse eller avlønning.
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Fraværet av helseskadelige kjemikalier i produksjonen gir et sunnere nærmiljø og bedre forhold for naturen omkring produksjonsstedene. De begrensede arbeidstidene*** og den litt høyere lønnen gjør at arbeiderne har tid og råd til å ses med familien og engasjere seg i lokalsamfunnet.
12: Ansvarlig forbruk og produksjon: GOTS-sertifiserte tekstiler består alltid av minimum 70 % økologiske fibre (den nøyaktige andelen fremgår av merket på produktet). De strenge kravene til miljø- og arbeidsforhold i produksjonen sikrer en ansvarlig produksjon. GOTS-merkingen er også med på å gjøre forbrukeren bevisst om de forholdene produktene er produsert under.
13: Stoppe klimaendringene: GGOTS-sertifiseringen innebærer at lokal lovgivning om utslipp av drivhusgasser overholdes. Alle utslipp skal måles.
14: Livet i havet: Alt avløpsvann må renses forsvarlig før det slippes ut i naturen, og regler for riktig pH, temperatur, oksygeninnhold og mengde organisk materiale i alt avløpsvann må overholdes.
15: Livet på land: Økologisk dyrking av råvarene er med på å sikre bedre jordbunnsforhold, også på lang sikt. Det brukes bare innpakning til produktene fra bærekraftige kilder.
16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Vold, fysisk og psykisk avstraffelse, bestikkelse, korrupsjon og utpressing tolereres ikke. Det oppfordres til at medarbeiderne deltar i beslutningsprosessene og at de kjenner og bruker retten til medlemskap i en fagforening.
17: Samarbeid for å nå målene: GOTS samarbeider med bransjeorganisasjoner innenfor landbruk, kjemi og tekstil, samt frivillige organisasjoner, myndigheter og regjeringer, for kontinuerlig å forbedre merkeordningen og spre
kunnskap om den.